Mapa del tesoro

Loro.jpg
Garfio.jpg

Bandera pirata

Loro

Garfio

Bandera.jpg

Pata de palo

Espada.jpg
Pata_palo.jpg

Espada

Mapa.jpg

Piratas de algún lugar

Mapa del tesoro

Loro.jpg
Garfio.jpg

Bandera pirata

Loro

Garfio

Bandera.jpg

Pata de palo

Espada.jpg
Pata_palo.jpg

Espada

Mapa.jpg