Pata de palo

Sombrero

Tesoro

Pirata

Ron

Espada

Bandera pirata

Loro

Mapa del tesoro

Garfio