Pata de palo

Espada

Tesoro

Ron

Loro

Sombrero

Mapa del tesoro

Pirata

Bandera pirata

Garfio